The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 


Ledóchowski Family

Book front

For the handsome book email
jan@ledochowski.eu


(second edition now available)


The Halka Ledóchowski family originates from the area once known as Ruś or Ruthenia and today as the Ukraine.  It traces its ancestry back to the legendary knight Halka, Ambassador of Prince Wladimir the Great of Kievan Ruś to the Emperor of Constantinople, who persuaded Prince Wladimir to convert his country to Christianity in 988 AD.  In 1442 the first historical Ledóchowski, Nestor Halka, was granted Leduchów, in the Red Ruthenia part of the Duchy of Lithuania, by Grand Duke Kazimierz Jagiełło.  The Duchy had by then formed a Union with Poland under which the Grand Duke shortly became also King of Poland.  The Ledóchowskis later became known as a leading Polish family and also as a leading Austrian family.

The descendants of Nestor's son Kuźma included: Stanisław, Speaker of the Dumb Parliament in 1717;  Antoni, the first Count Ledóchowski;  General Ignacy, defender of the Modlin Fortress during the 1831 War with Russia;  Cardinal Mieczysław, Primate of Poland;  Blessed Maria-Teresa, founder of the Order of St Peter Claver;  Saint Ursula, founder of the "Grey Ursulines"; Wladimir, Superior General of the Jesuits;  Antoni, "father of Polish astro-navigation" and founder of the Polish Maritime School in Gdynia;  and General Ignacy II, who fought in the victorious 1920-21 War with Russia and died in the German concentration camp Dora-Mittelbau in 1945, his daughter the well-known painter Teresa Tyszkiewicz and his son Wladimir, my father.herb2

Click to enlarge the family tree* showing the descendants of Nestor's son Kuźma:

Genealogy

Jan, a leading politician during the November 1830 uprising, was descended from Denys, another son of Nestor.

Today, in addition to Poland and Austria, Ledóchowskis live in France, Germany, England, the Ukraine, South Africa, the USA and even Abu Dhabi.

Thank you very much indeed everyone who helped me to produce this website about the family.

Family history.

This website

The website www.ledochowski.eu/rodzina and its pages are available for use by the Ledóchowski family.  Information on family members, if sent to me by email and reasonably short, can be included in English, Polish, German or any other language.  There will be no automatic translation - the information is likely to be different and some texts will be available in only one language.  Pictures will not necessarily be repeated from one language to the other - to see all the pictures you will have to look at all the pages.  My primary intention is to include information on people who are no longer living.  However I am ready to include information on people who are alive provided they or their immediate family send it to me or approve it.  I reserve the right to edit the text.

Avorum respice mores

Jan Ledóchowski

Contact

jan@ledochowski.eu or konrad@ledochowski.eu

 

*„… aby pozostał nasz ślad”  („...so we leave a trace”).  Mieczysław Ledóchowski.  Published by Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,  Wrocław 2002.  ISBN Number 83-7095-051-5. Attachment.

 


Ród Ledóchowskich

Book back

Zamów piękną książkę na
jan@ledochowski.eu


(drugie wydanie już dostępne)


Herbros

Halka Ledóchowscy pochodzą z dawnej Rusi, z terenów znajdujących się obecnie na Ukrainie, znanych Polakom jako kresy.  Według legendy rodzinnej, pierwszym znanym Halką był rycerz wysłany przez Włodzimierza, Wielkiego Księcia Rusi Kijowskiego, w poselstwie do Konstantynopola. W 988 r. przekonał on Włodzimierza o konieczności uznania chrześcijaństwa jako religię panującą w jego kraju.  W 1442 r. protoplasta rodu Ledóchowskich, Nestor Halka, otrzymał od Wielkiego Księcia Litewskiego (później także Króla Polski) Kazimierza Jagiellończyka, przywilej potwierdzający jego prawo do Leduchowa, miejscowości położonej w powiecie krzemienieckim.  W Rzeczypospolitej Obojga Narodów Ledóchowskich uznano za wybitnych Polaków, a po zaborach byli również bardzo znani w Austrii.

Potomkami Kuźmy, syna Nestora, byli m.in:  Stanisław, marszałek sejmu niemego w 1717 r.;  Antoni, pierwszy hrabia Ledóchowski;  Generał Ignacy, obrońca Twierdzy Modlina w 1831 r.;  Kardynał Mieczysław, prymas Polski;  Bł. Maria Teresa, założycielka zgromadzenia tzw. "Klawieranek";  Św. Urszula, założycielka zgromadzenia tzw. "Szarych Urszulanek";  Włodzimierz, Przełożony Generalny JezuitówAntoni, nestor polskiego szkolnictwa morskiego i ojciec polskiej astronawigacji; oraz Ignacy II, generał Wojska RP II w czasie wojny w latach 1920-21, który zginął w obozie niemieckim Dora-Mittelbau w 1945 r., jego córka znana malarka Teresa Tyszkiewiczowa, i jego syn Włodzimierz, mój ojciec.
Kliknij, aby powiększyć drzewo genealogiczne* potomków Kuźmy, syna Nestora:

Genealogia

Jan
, znany polityk za czasów powstania listopadowego, był potomkiem Denysa, innego syna Nestora.

Dzisiaj Ledóchowscy mieszkają nie tylko w Polsce i w Austrii, ale również we Francji, Anglii, Niemczech, na Ukrainie, w RPA, w USA, a nawet w Abu Dhabi.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli stworzyć te strony internetowe o rodzinie.

Historia rodu.

Te strony internetowe

Strona www.ledochowski.eu/rodzina i strony od niej pochodne są dla użytku rodziny Ledóchowskich.  Informacje o członkach rodziny wysłane mi mailem mogą zostać umieszczone w różnych językach, ale przede wszystkim w języku polskim, angielskim, lub niemieckim.  Informacje nie są automatycznie tłumaczone, więc mogą się różnić w zależności od wersji językowej lub zostać opublikowane wyłącznie w jedznym języku.  Grafika może się różnić w zależności od wersji językowej.  Zależy mi przede wszystkim na zamieszczeniu informacji o osobach już nie żyjących.  Jestem gotów umieścić informację o osobach żyjących, pod warunkiem uzyskania zgody na jej umieszczenie od tych osób lub ich najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem prawa do edycji tekstu.

Avorum respice mores

Jan Ledóchowski


 

 

 

 

 

 


Kontakt

jan@ledochowski.eu lub konrad@ledochowski.eu

 

*„… aby pozostał nasz ślad”Mieczysław Ledóchowski.  Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,  Wrocław 2002.  ISBN 83-7095-051-5. Załącznik.

 

Detailed information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Sczegółowa informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski